Sistemul calitatii in constructii prin consultanta constructii iordan

Prin elaborarea Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii a fost instituit sistemul calitatii in constructii in tara noastra. Conform prevederilor acestei legi sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postulizare a acestora. Conform prevederilor SR ISO 9004/1992 sistemul calitatii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, proceduri, procese si resurse,care au ca scop implementarea conducerii calitatii. Sistemul calitatii trebuie sa functioneze astfel incat sa dea increderea corespunzatoare ca: a) sistemul este bine inteles si eficient b) procesul satisface asteptarile beneficiarului c) accentul este pus pe prevenirea problemelor mai degraba decat pe depistarea lor dupa aparitie. Sistemul calitatii poate fi schematizat astfel: COSTURI SATISFACEREA CERINTELOR BENEFICIARULUI Conducerea si asigurarea calitatii constituie o componenta principala a sistemului calitatii in constructii si reprezinta o parte semnificativa a functiei generale de conducere dintr-o unitate. Conducerea si asigurarea calitatii in constructii cuprind urmatoarele elemente principale de continut: 1.Programul de asigurare a calitatii 2.Organizarea aferenta sistemului 3.Conditii referitoare la sistemul calitatii 1.Programul de asigurare a calitatii este concretizat prin urmatoarele documente principale : - Manualul calitatii este documentul care stabileste politica de calitate. Scopurile unui manual al calitatii conform SR EN ISO 10.013/1996 sunt urmatoarele : a) comunicarea politicii in domeniul calitatii,a procedurilor si a conditiilor organizatiei; b) descrierea si implementerea unui sistem al calitatii efectiv; c) specificarea controlului,al practicilor si inlesnirea activitatilor de asigurare a calitatii. d) Furnizarea bazelor documentare pentru audierea sistemuli calitatii; e) Asigurarea continuitatii sistemului calitatii si a conditiilor acestuia in timpul modificarii circumstantelor; f) Instruirea personalului cu privire la conditiile referitoare la sistemul calitatii si la metodele de conformitate; g) Prezentarea sistemului calitatii pentru scopuri externe,de eexmplu demonstrarea conformitatii cu ISO 9001 ;9002 sau 9003 ; h) Demonstrarea conformitatii sistemului calitatii cu conditiile calitatii in situatii contractuale. Continutul manualului calitatii este descris in SR ISO 10013/1996. Un sistem al calitatii si un manual al calitatii sunt unice pentru fiecare agent economic.Pentru implementarea unui sistem al calitatii agentul economic cu activitate in constructii selecteaza unul din standardele referitoare la sistemul calitatii si anume SR EN ISO 9001 ;9002 sau 9003 care corespund fiecare unui model de asigurare a calitatii,astfel : SR EN ISO 9001 - Modelul 1 - pentru activitati de - proiectare - executie - service SR EN ISO 9002 - Modelul 2 - pentru activitati de - executie - service SR EN ISO 9003 - Modelul 3 - activitati de executie(receptie finala). Orice manual al calitatii trebuie sa identifice functiile managementului,sa prezinte saus a faca referire la sistemul calitatii si la procedurile documentate si sa trateze pe scurt conditiile aplicabile ale standardului referitor la sistemul calitatii selectat de catre un agent economic. - Proceduri care sunt expuneri scrise care specifica scopul si domeniul activitatilor agentului economic in vederea satisfacerii beneficiarului .Procedurile definesc modul in care activitatile urmeaza sa fie efectuate,controlate si inregistrate.Procedurile trebuie astfel elaborate incat sa fie accesibile personalului si intelese de catre toti acei care sunt implicati in aplicarea acestora. Procedurile sunt : a) procedurile de sistem care detaliaza conditiile referitoare la sistemul calitatii; b) proceduri tehnice de executie(sau de proces); c) proceduri administrative(sau operationalae) ; d) planul de control al calitatii(PCC) ; 2. Organizarea aferenta sistemului trebuie sa cuprinda : - definirea politicii privind calitatea ,a obiectuvelor,a metodelor de conducere si a responsabilitatilor privind implementarea si functionarea conducerii si asigurarii calitatii ; - identificarea problemelor reale sau potentiale in materie de calitate,stabilirea de solutii pentru rezolvarea lor si urmarirea aplicarii acestora ; - organizarea ,investirea cu autoritate si competentele necesare si asigurarea independentei compartimentelor si a personalului de asigurare a calitatii si de control al calitatii ; - asigurarea mijloacelor si a resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calitatii si realizarea obiectivelor acesteia ; - formarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii ; - analizarea periodica ,de catre conducerea unitatii,a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfaceri cerintelor cerintelor specificate. 3.Conditiile referitoare la sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SE EN ISO seria 9000 sunt urmatoarele : - responsabilitatea managementului -analiza sistemului. - sistemul calitatii - documente ; - analiza contractului ; -controlul proiectarii ; -controlul documentelor si al datelor ; - aprovizionare ; - controlul produsului furnizat de client ; - identificarea si trasabilitatea lucrarii ; - controlul proceselor ; - inspectii(control) si incercari ; - controlul echipamentelor de inspectie,masurare ; - stadiul inspectiilor (controlului) si al incercarilor ; - controlul (produsului) lucrarilor neconforme ; - actiunile corective si preventive ; - manipularea ,depozitarea ,ambalarea ,consevarea si livrarea ; - controlul inregistrarilor calitatii; - auditurile interne ale calitatii; - instruirea ; - service si urmariea comportarii lucrarilor; - tehnicile statistice ; Aceste conditii referitoare la sistemul calitatii vor fi adaptate specificului activitatilor si lucrarilor efectuate de agentii economici prin proceduri de sistem,proceduri administrative sau proceduri tehnice specifice Pentru fiecare contract incheiat se retin acele conditi referitoare la sistemul calitatii ce corespund modelului de asigurare a calitatii adoptat in functie de categoria de importanta a constructiei ce face obiectul contractului incheiat intre executant si beneficiar. Corespondenta intre categoria de inporatanta si modelul de asigurare a calitatii - ce trebuie stabilita de proiectant in acord cu beneficiarul constructiei - este urmatoarea : Conform prevederilor regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii,acestea se aplica in functie de categoria de importanta a constructiilor sau de complexitatea si de importanta unor lucrari astfel: INTREPR. Documentele si inregistrarile privind calitatea in constructii Inregistrarile privind calitatea sunt componente ale documentatiei sistemului calitatii care trebuie intocmite ,tinute la zi si revizuite periodic. Aceste inregistrari sunt urmatoarele : -certificate de calitate,buletine de incercari,certificate de conformitate a calitatii produselor ; -procese-verbale de control, rapoarte de verificare si analizare ,procese-verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare ; - procese- verbale de lucrari ascunse , ca si pentru fazele determinante - puncte de oprire - si de receptii partiale,rapoarte de control si verificare privind calitatea,procese-verbale de receptie finala ; - rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive. - planuri si rapoarte de audit,analizarea si evaluarea sistemului. Planurile calitatii. Planul calitatii este documentul care stabileste practicile specifice calitatii,resursele activitatilor refereritoare la un anume produs,proiect sau contract. Planul calitatii se intocmeste pentru obtinerea obiectivelor privind calitatea in urmatoarele situatii : a) Ca parte a sistemului calitatii pentru anumite lucrari sau constructii. In aceasta situatie multe din documentatiile necesare planului calitatii exista in mod normal ca o parte a documentelor sistemului calitatii (manualul calitatii si procedurile documentate ale sistemului).Pentru o anumita lucrare,ce identifica acele elemente care sunt specifice obiectului contractat si se vor intocmi documentele suplimentare aferente acestora. b) Ca document de-sine-statator,atunci cand agentul economic nu are implementat sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000,dar este specificat in contract .In aceasta situatie planul calitatii va cuprinde conditiile aplicabile in cazul contractului respectiv(in functie de cerintele beneficiarului si categoria de importanta a constructiei)si procedurile documentate aplicabile (proceduri de sistem si proceduri tehnice de executie) Continutul planului calitatii. Un plan al calitatii are in vedere conditiile referitoare la sistemul calitatii ,si anume : 1.Responsabilitatile managementului.Pc trebuie sa identifice persoanele din societate care sunt responsabile pentru : -asigurarea ca activitatile cerute prin specificatiile sistemului calitatii sau contract sunt planificate,implementate si controlate ; -comunicarea cerintelor specifice pentru un anume contract catre toti subcontractantii si rezolvarea problemelor dintre acestia 2.Sistemul calitatii - documente. Documentatiile necesare planului calitatii exista in mod normal ca o parte a documentelor sistemului calitatii. 3.Analiza contractului. Pc trebuie sa indice cum, cand si de catre cine cerintele specificate in contract trebuie analizate,inregistrate si modul in care vor fi rezolvate ambiguitatile sau conflictele referitoare la contract. 4.Controlul proiectarii. PC trebuie sa indice : - unde, cum si de catre cine procesul de proiectare este realizat,controlat si documentat ; - daca beneficiarul este implicat in activitatea de proiectare cum ar fi participarea la analizele proiectului sau verificarea proiectului. 5.Controlul documentelor si datelor PC trebuie sa indice : - documentele si datele aplicabile pentru contract ; - modul in care aceste documente vor fi identificate ; - modul in care are loc accesul la aceste documente si cine are acces ; - cum si de catre cine va fi realizata analiza si aprobarea acestor documente si date. 6.Aprovizionarea PC trebuie sa indice : - toate produsele importante care vor fi aprovizionate, de la cine si cerintele importante referitoare la asigurarea calitatii ; - metodele care vor fi utilizate pentru a evalua,selecta si controla subcontractantii,furnizorii ; - cerintele referitoare la planurile calitatii,ale subcontractantilor,furnizorilor,daca aceste planuri sunt corespunzatoare. 7.Controlul produsului furnizat de client PC trebuie sa indice : - modul in care produsele furnizate de catre client sunt identificate si cotrolate ; - metodele de verificare a acestor produse daca indeplinesc cerintele specificate ; - metodele folosite pentru a trata produsele neconforme. 8.Trasabilitatea si identificarea lucrarii PC trebuie sa indice : - modul in care cerintele de trasabilitate contractuale sunt cuprinse in documentele de lucrul - ce inregistrari referitoare la cerintele de trasabilitate trebuie intreprinse si cum vor fi acestea controlate si distribuite. 9.Controlul procesului Planul trebuie sa indice modul in care procesele de productie, instalare si service vor fi controlate pentru a da siguranta ca sunt indeplinite cerintele specificate. PC trebuie sa includa dar sa nu se limiteze la : - proceduri caracteristicile documentate(de sistem si tehnice de executie) ; - fazele tehnologice ale executarii constructiei ; - metodele ce vor fi utilizate pentru a urmari si controla procesele ; - criterii de accesibilitate pentru executia lucrarii ; - utilizarea proceselor speciale,echipamente si forta de munca calificativa ; - unelte, tehnici si metode ce vor fi folosite pentru indeplinirea cerintelor specificate in contract . 10.Inspectii si incercari PC trebuie sa indice: - oricare inspectie semnificativa sau plan de incercare; - modul in care se va verifica conformanta produsului (lucrarii) subcontractantului fata de cerintele specificate; - daca fiecare inspectie si punct de incercare este localizat in secventa procesului de executie ; - ce caracteristici tehnice inspectate si testate in fiecare punct, procedurile si criteriile de acceptare care vor fi utilizate,oricare alte instrumente ,tehnici sau personal calificat necesar ; - daca beneficiarul a stabilit punctele de verificare si supraveghere pentru procesul de executie ( fazele determinante ). - daca inspectiile sau incercarile sunt cerute a fi asistate sau realizate de catre autoritati reglementate ( inspectie , proiectant,ISCIR) ; - daca ,unde si cum executantul intentioneaza sau i se cere de catre client sau autoritatu reglementate de a apela la o a treia parte o pentru a realiza : - incercari tip; -incercari asistate -verificarea produsului -validarea produsului -certificarea produsului,procesului sau personalului. 11.Controlul inspectiei,masuratorii si echipamentului de incercare PC trebuie sa indice sistemul de control care va fi utilizat pentru inspectie,masurare si echipamentulde incercare care se va folosi pentru proces (lucrare). 12.Stadiul inspectiilor si incercarilor PC va indica cerintele si metodele specifice pentru identificarea stadiului inspectiei si incercarii asupra produsului,documentelor si a datelor. 13.Controlul produsului neconform PC trebuie sa indice modul in care sunt identificate si controlate produsele ( lucrarile ) neconforme pentru a preveni utilizarea gresita pana la luarea unei decizii corecte. 14.Actiune preventiva si corectiva PC trebuie sa indice actiunile preventive si corective si desfasurarrea activitatilor care sunt specifice pentru produs,proiect sau contract in scopul de a evita aparitia sau repetarea neconformitatilor. 15.Manipularea ,depozitarea,ambalarea,conservarea si livrarea PC trebuie sa indice modul in care trebuie realizate cerintele specifice pentru manipulare,depozitare ,implementare si livrare. 16.Controlul inregistrarii calitatii. PC trebuie sa indice : - ce inregistrari trebuie pastrate ,cat timp si de catre cine ; - care sunt cerintele legale sau reglementate si modul in care acestea trebuie satisfacute ; - care este forma inregistrarilor ce se vor face ; - care sunt cerintele legate de depozitare,retragere si confidentialitate care trebuie indeplinite ; - care sunt metodele care vor fi utilizate pentru a da siguranta ca inregistrarile sunt disponibile atunci cand acestea sunt solicitate ; - care sunt inregistrarile ce trebuie predate beneficiarului,cum si prin ce mijloace. 17.Auditurile calitatii. PC va indica natura si extinderea auditurilor calitatii necesare a fi intreprinse si modul in care vor fi utilizate rezultatele pentru a corecta si preveni repetarea neconformitatilor care afecteaza procesul de executie. 18.Instruire PC trebuie sa stabileasca toate instruiile specifice necesare pentru personalul care executa lucrarea,precum si modul in care este indeplinita si inregistrata aceasta instruire. 19.Service-ul. Daca service-ul este o cerinta specificata, planul trebuie sa indice modul in care executantul intentioneaza sa asigure conformitatea cu cerintele de service aplicabile. CONSULTANTA CONSTRUCTII IORDAN va poate asigura toate serviciile specifice.

Statistici

 • Industrie

  Constructii

 • Data infiintarii

  Nespecificat

 • CA din 2017

  Nespecificat

 • Nr. aganjati

  Nespecificat