Fixarea scaunelor in beton pe stadionul cluj arena

 
Arenele sportive ºi stadioanele de fotbal sunt adesea martore la momente fascinante ºi pline de emoṭie. Tocmai din aceste motive, pentru a asigura o experienṭӑ cât mai plӑcutӑ la evenimentele organizate, proiectarea lor se face având confortul ºi siguranṭa în prim plan. Mergând pe aceastӑ linie, fixarea scaunelor pe un stadion trebuie sӑ respecte anumite rigori pentru a rezista la intemperii sau la fanii sosiṭi sӑ-ºi susṭinӑ echipa favoritӑ. Organele de asamblare cu care sunt prinse aceste scaune în beton trebuie sӑ fie atât sigure cât si uºor de folosit.
 
 
 
La stadionul Cluj Arena, proiectanṭii au apreciat siguranṭa ºi rapiditatea ºurubului MULTI-MONTI de la HECO.
 

 
ªurubul pentru fixӑri în beton MULTI-MONTI de la HECO, certificat conform ETA 05/0011 oferӑ anumite calitӑṭi ce se pӑstreazӑ în timp, calitӑṭi ce îl recomandӑ la prinderea scaunelor în beton. Este vorba în primul rând de un ºurub cu un filet special patentat care se înºurubeazӑ în beton fӑrӑ a fi nevoie de diblu. Se realizeazӑ astfel o prindere ce poate fi incӑrcatӑ imediat si care, datoritӑ paºilor simpli necesari utilizӑrii, eliminӑ ºi orice posibilӑ greºealӑ pe ºantier. Tot datoritӑ filetului special, ºurubul MULTI-MONTI rezistӑ la forṭe mult mai mari, comparativ cu alte sisteme de fixare.
  
 
Pentru fixarea scaunelor pe stadionul din Cluj-Napoca s-au folosit aproximativ 58.000 de ºuruburi MULTI-MONTI.
 
 
Gӑsirea dimensiunii potrivite
Siguranṭa fixӑrii este strict legatӑ de utilizarea ºurubului potrivit. De indatӑ ce dimensiunile scaunelor precum ºi incӑrcӑrile la care trebuie sӑ reziste sunt cunoscute, se poate începe dimensionarea ancorei cu ajutorului softului de calcul HECO HCS 3.0. Rezultatul dimensionӑrii conṭine atât dimensiunea potrivitӑ cât ºi schiṭele ºi detaliile necesare la montare. Aceastӑ alegere ṭine cont de capacitatea portantӑ a ºurubului, grosimea piesei îmbinate, date ce pot fi gӑsite ºi în fiºa tehnicӑ a produsului.
 
Patru paºi necesari pentru o fixare sigurӑ:
1.Gӑurirea betonului         
    Dupӑ gӑsirea ºurubului potrivit trebuie datӑ o gaurӑ cu burghiul pentru beton. Ca o regulӑ generalӑ, diametrul burghiului trebuie sӑ aibӑ dimensiunea tijei ºurubului, fӑrӑ filet (în cele mai multe cazuri, cu 2 mm mai micӑ faṭӑ de diametrul ºurubului).
      

2.Curӑṭarea gӑurii din beton
Pentru ca montarea ºurubului sӑ se facӑ fӑrӑ probleme ºi cu un efort cât mai mic, gaura din beton trebuie curӑṭatӑ în prealabil. Acest lucru se poate face fie prin suflare sau aspirare, fie cu ajutorul burghiului.
   
3.Inºurubarea ancorei
Dupӑ ce scaunul este pus pe poziṭie urmeazӑ inºurubarea propriu-zisӑ. Se poate realiza in douӑ moduri: cu o cheie cu clichet sau cu o maºinӑ de înºurubat cu percuṭie tangenṭialӑ. Filetul ºurubului va tӑia o spirӑ în beton ºi astfel se realizeazӑ fixarea.

4.Gata
 
Dupӑ ce suprafaṭa interioarӑ a capului ºurubului preseazӑ si lipeºte flanºa de sub scaun de beton se considerӑ cӑ montarea este realizatӑ. Datoritӑ principiului pe baza cӑruia funcṭioneazӑ, ºurubul MULTI-MONTI permite utilizarea distanṭelor mai mici între ºuruburi deoarece nu pune presiune în beton. Alte sisteme de ancorare necesitӑ fie utilizare de burghie sau chei speciale, fie au nevoie de timpi pentru întӑrire – în cazul fixӑrii chimice.

Siguranṭӑ testatӑ
Principalul avantaj al ºurubului MULTI-MONTI constӑ în siguranṭa oferitӑ. Spre deosebire de alte sisteme de fixare, nu e nevoie de o cheie cu moment, întrucât ancorarea se realizeazӑ prin tӑierea filetului în beton. De asemenea, defectele ascune ce pot apӑrea din nerespectarea timpilor de întӑrire – la ancora chimicӑ – sau prin necurӑṭarea corespunzӑtoare a gӑurii sunt evitate. In plus, timpii necesari montӑrii sunt reduºi foarte mult datoritӑ faptului cӑ poate fi folositӑ ºi o maºinӑ cu percuṭie tangenṭialӑ.
 
Avantajele ºurubului MULTI-MONTI:
-          Montare simplӑ ºi rapidӑ
-          Poate fi încӑrcat imediat
-          Nu trebuie inºurubat cu un anumit cuplu sau moment
-          Diametru în beton mai mic
-          Adâncimea gӑurii în beton mai micӑ
-          Distanṭe mai mici între ºuruburi sau pânӑ la marginea elementului de beton
-          Certificat ETA pentru beton fisurat ºi nefisurat
HECO-Schrauben GmbH & Co.  KG     
Mai multe delatii gasiti aici
Galea Dan-Andrei strada Laminoriºtilor nr. 159 405100, Câmpia Turzii, jud. Cluj Tel.: 0748133109 Mail: d.galea@heco-schrauben.de

Statistici

 • Industrie

  Constructii

 • Data infiintarii

  Nespecificat

 • CA din 2018

  Nespecificat

 • Nr. aganjati

  Nespecificat