C.E. a revizuit normele rețelelor energetice transeuropene

C.E. a revizuit normele rețelelor energetice transeuropene

Comisia Europeană a adoptat o propunere de revizuire a normelor UE privind rețelele transeuropene de energie (Regulamentul TEN-E), în scopul de a sprijini mai bine modernizarea infrastructurii energetice transfrontaliere europene și al îndeplinirii obiectivelor Pactului verde european.

Pentru ca Europa să avanseze pe calea către o economie neutră din punct de vedere climatic, bazată pe energie curată, este nevoie de o infrastructură nouă, adaptată la noi tehnologii.

Politica TEN-E sprijină această transformare prin proiecte de interes comun (PIC), care trebuie să contribuie la atingerea țintelor UE pentru 2030 de reducere a emisiilor și a neutralității climatice până în 2050. Regulamentul revizuit va continua să asigure că noile proiecte răspund obiectivelor de integrare a pieței, competitivitate și siguranță a alimentării cu energie.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a afirmat: „A sosit momentul să investim în infrastructura energetică a viitorului. Datorită normelor revizuite privind TEN-E, tehnologiile curate vor putea fi conectate la sistemul nostru energetic – inclusiv energia eoliană offshore și cea pe bază de hidrogen.

Trebuie să realizăm acum modernizările necesare pentru a îndeplini obiectivul Pactului verde referitor la neutralitatea climatică până în 2050.”

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: „Actualul cadru TEN-E a fost esențial pentru crearea unei veritabile piețe unice a energiei, făcând-o să fie mai bine integrată, mai competitivă și mai sigură.

Pentru a ne realiza obiectivele climatice ambițioase trebuie însă să ne concentrăm mai mult pe durabilitate și pe noile tehnologii curate. Iată de ce propunerea noastră acordă prioritate rețelelor electrice, energiei offshore și gazelor din surse regenerabile, în vreme ce infrastructura pentru petrol și gaze naturale nu va mai fi eligibilă pentru sprijin.”

Noul Regulament TEN-E va contribui la realizarea obiectivelor UE de reducere a emisiilor prin promovarea integrării surselor regenerabile de energie și a noilor tehnologii de generare a energiei curate în sistemul energetic.

Regulamentul va continua să conecteze regiunile actualmente izolate de piețele energetice europene, să consolideze interconectările transfrontaliere existente și să promoveze cooperarea cu țările partenere. Va contribui la realizarea în timp util a infrastructurii transfrontaliere prin propunerea unor modalități de simplificare și accelerare a procedurilor de obținere a licențelor și autorizațiilor.

Propunerea Comisiei include:

-o obligație, pentru toate proiectele, de a îndeplini criterii obligatorii de durabilitate și de a urma principiul „de a nu face rău” înscris în Pactul verde;

-o actualizare a categoriilor de infrastructură eligibile pentru sprijin prin intermediul politicii TEN-E, punându-se capăt sprijinului acordat infrastructurii pentru petrol și gaze naturale;

-un nou accent pus pe rețelele electrice offshore, cu dispoziții care prevăd facilitarea unei planificări și a unei implementări mai integrate a infrastructurii pe uscat și offshore prin introducerea ghișeului unic offshore;

-un nou accent pus pe infrastructura pe bază de hidrogen, incluzând transportul și anumite tipuri de electrolizori;

-norme actualizate pentru promovarea utilizării rețelelor electrice inteligente, în scopul de a se facilita electrificarea rapidă și extinderea generării de energie din surse regenerabile;

-dispoziții noi privind investițiile în rețele inteligente pentru integrarea gazelor curate (precum biogazul și hidrogenul verde) în rețelele existente;

-o atenție susținută acordată modernizării rețelelor electrice și stocării energiei electrice, precum și rețelelor de transport al carbonului;

-dispoziții noi privind sprijinul pentru proiecte care conectează UE cu țări terțe (proiecte de interes comun sau PIC) care demonstrează avantajul și contribuția reciprocă la realizarea obiectivelor globale ale Uniunii în materie de energie și climă în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie și decarbonizarea;

-un cadru de guvernanță revizuit menit să consolideze procesul de planificare a infrastructurii și să se asigure că acesta este aliniat cu obiectivele climatice și cu principiile noastre legate de integrarea sistemului energetic, printr-o mai mare implicare a părților interesate de-a lungul întregului proces, un rol consolidat al Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și o mai bună supraveghere din partea Comisiei;

-măsuri de simplificare a procedurilor administrative, accelerându-se implementarea proiectelor, reducându-se procedurile de obținere a licențelor pentru PIC pentru a se evita înregistrarea de întârzieri legate de proiecte care facilitează tranziția energetică și consolidându-se transparența și participarea la consultări. 

Context

Regulamentul privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E), adoptat în 2013, prevede norme privind dezvoltarea și interoperabilitatea în timp util a rețelelor transeuropene de energie. Regulamentul a contribuit la realizarea obiectivelor politicii energetice a UE: asigurarea funcționării pieței interne a energiei și garantarea siguranței alimentării cu energie în Uniune; promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, precum și dezvoltarea unor forme noi și regenerabile de energie și promovarea interconectării rețelelor energetice.

Punerea în aplicare a Regulamentului TEN-E și a PIC în toate regiunile a intensificat interconectările energetice în întreaga UE. Aceasta a contribuit la eliminarea izolării statelor membre, îmbunătățind integrarea pieței și convergența prețurilor în Europa.

infoconstruct