Exercitarea controlului de stat al calitatii, in constructii

Exercitarea controlului de stat al calitatii, in constructii

Controlul calității unei lucrări de construcții este esențial, atât pentru succesul unui proiect, indiferent de natura lui, de satisfacția beneficiarului, de viabilitatea afacerii, cât și ca măsură care poate pune constructorul la adăpost față de greșeli și, de ce nu, față de răspunderea în fața legii. De aceea, am considerat că este cât se poate de oportun să face preferire la ”Procedura pentru exercitarea controlului de stat al calității în construcții la operatorii economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții privind organizarea și funcționarea sistemului propriu de management al calității-PCS 003/02.11.2014”, actul normativ care stabilește condițiile în care acest control poate fi efectuat.

Obiectul procedurii

Procedura are ca obiect stabilirea condițiilor necesare, rolul și responsabilitățile care revin Inspectoratului de Stat în Construcții, în verificarea îndeplinirii de către factorii implicați în realizarea de construcții a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, prin personal propriu și responsabilii tehnici cu execuția, atestați, precum și prin sistemul propriu conceput, implementat și certificat de management al calității.

Scopul principal al procedurii îl reprezintă crearea unui cadru unitar al activităților de control și inspecție efectuate de către personalul cu atribuții de control din cadrul structurilor teritoriale ale I.S.C. și asigurarea bazei metodologice și a elementelor necesare documentate pentru asigurarea de către operatorii economici cu activitate de proiectare și execuție a nivelului de calitate a lucrărilor, potrivit cerințelor exprimate de către investitor, pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Procedura stabilește metodologia de control și inspecție adecvată, cerințele obligatorii de conținut ale procesului-verbal de inspecție curentă, modul de prezentare a constatărilor, de încadrare a neconformităților, de stabilire a măsurilor corective și a responsabilităților ce revin factorilor implicați, potrivit competențelor prevăzute prin Art. 20 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

Procedura se aplică în activitatea de control și inspecție de personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, care efectuează verificarea organizării corespunzătoare de către conducerile operatorilor economici, care realizează activități de proiectare și execuție a sistemelor de conducere și management ale calității lucrărilor, asigurând verificarea condițiilor de execuție a lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuția atestați.

Responsabilități

Decizia privind efectuarea de inspecții curente sau prin sondaj la operatorii economici cu activitate de proiectare și execuție de construcții pentru verificarea modului în care sunt organizate și aplicate sistemele de conducere și de management al calității, revine conducerilor ISC și IJC/ICMB care, prin programul de activități, stabilesc competențele de control pentru acest domeniu de activitate.

Controalele tematice se efectuează în baza ordinelor inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcții. Rezultatele activităților de control tematice, respectiv, ale controalelor prin sondaj, vor fi consemnate într-un raport care va evidenția constatările făcute, măsurile dispuse, concluziile și recomandările, iar raportul va fi înaintat spre avizare și aprobare inițiatorului acțiunii și comunicat Direcției coordonare, control și sinteză a activității de control și avizare din cadrul ISC, după caz, în maximum 3 zile de la încheierea acestuia.

La rândul său, conducerea ISC aprobă programul activităților de control, potrivit căruia personalul cu atribuții de control exercită controlul privind implementarea sistemului de management al calității în construcții la operatorii economici cu activitate de proiectare și execuție în construcții.

Modul de lucru

Procedura descrie etapele necesare îndeplinirii scopului în domeniul de referință precizat. Detalierea metodei-cadru de efectuare a activității de inspecție la operatorii economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții privind organizarea și funcționarea sistemului propriu de management al calității permite analizarea datelor și stabilirea măsurilor prin care să se poată interveni obiectiv pentru prevenirea, corectarea deficiențelor și limitarea efectelor care pot fi produse.

Pentru verificarea modului de organizare a activităților și funcționarea sistemului propriu de management al calității activităților de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții se vor solicita conducerilor executive:
A Documentele de identificare ale factorilor implicați în activitatea proprie de management al calității: statutul de înființare a operatorului economic, certificatul de înscriere la registrul comerțului, documentul de înregistrare a codului fiscal, care să confirme obiectul de activitate al agentului economic și categoriile de construcții prevăzute în statut;

B Documentele care identifică persoanele responsabile și funcțiile pe care le dețin: hotărâri, decizii, delegări de competențe, contracte, alte documente de reprezentare, care să responsabilizeze persoanele care răspund la solicitările organului de inspecție;

C Declarația managerului operatorului economic privind politica de calitate pe care o promovează;

D Organigrama operatorului economic, care să prezinte modul de organizare și conducere a activităților;

E Manualul managementului calității, completat de procedurile de sistem, de procedurile operaționale, de procedurile tehnice de execuție și transport, de documentele organismelor de certificare a sistemului de management al calității și al produselor de bază pe care le produce firma, care să ateste: nivelul de implementare a sistemului de calitate adoptat și performanțele care pot garanta calitatea lucrărilor contractate; nivelul de instruire, cunoaștere, aplicare și realizare a activităților procedurate; nivelul de asigurare, prin sistemul propriu conceput, evidența documentației tehnice și a bibliotecii tehnice; registrul de contracte de antrepriză și subantrepriză; actele de control anterioare încheiate de ISC etc.

Constatări și măsuri

Constatările rezultate ca urmare a evaluării organizării și funcționării sistemului propriu de management al calității al operatorilor economici, măsurile dispuse și termenele de soluționare a neconformităților constatate, se consemnează în procesul-verbal de control, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

În funcție de domeniul de activitate al operatorului economic verificat procesul-verbal de control va fi completat cu Fișa 1: Control la operator economic cu activitate de proiectare, respectiv Fișa 2: Control la operator economic cu activitate de execuție.

Organizarea necorespunzătoare și neaplicarea sistemului de conducere și de asigurare a calității, inclusiv realizarea de construcții fără responsabili tehnici cu execuția atestați, se sancționează contravențional, potrivit legii.

Procesul-verbal de control privind organizarea și funcționarea sistemului propriu de management al calității încheiat de către personalul cu atribuții de control va fi vizat, cu sau fără obiecțiuni, de către Inspectorul-Șef județean/Inspectorul-Șef al ICMB, pe exemplarul care se va arhiva la IJC/ICMB

infoconstruct