Licitatie Suceava Modernizare drumuri

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : COMUNA MALININumar invitatie : 369829 / 05.02.2015Denumire contract : Modernizarea drumului comunal DC 12B in comuna Malini, judetul SuceavaStare procedura : In DesfasurareSECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialCOMUNA MALINI Cod fiscal 6526587 , Adresa SAT MALINI, COMUNA MALINI, JUD. SUCEAVA, Malini , Telefon 0748187985 , Fax 0230537305I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : SAT MALINI, COMUNA MALINI, JUD. SUCEAVA, Malini, Romania, cod postal: 727350, telefon:+40 230537305, fax:+40 230537305, persoana de contact:Petru NistorI.1.3 Adresa (locul de deschidere a ofertelor : Primaria Comunei Malini, judetul SuceavaI.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Servicii generale ale administratiilor publiceSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : Modernizarea drumului comunal DC 12B in comuna Malini, judetul SuceavaII.1.2 Tip contract : LucrariII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de executie a obiectivului: „Modernizarea drumului comunal DC 12B in comuna Malini, judetul Suceava” Lucrarile propuse sunt urmatoarele: – Modernizare drum cu imbracaminte din mixturi asfaltice = 3.242 ml – Rigole protejate cu beton – triunghiulare = 1.160 ml – Santuri de pamant = 1.955 ml – Rigola carosabila = 164 ml – Rigola de acostament = 2.729,70 mp – Podet tubular Dn 600mm = 1 buc Valoarea estimata a contractului de achizitie conform devizului general: 2.362.063,00 lei fara TVA, echivalent a 524.693,01 euro fara TVA, la cursul BNR din data de 19.01.2015, adica 1 euro = 4,5018 lei, din care: – cap. 4.1. – Constructii si instalatii = 2.099.612,00 lei – cap.5.1.1. – Organizare de santier – Lucrari de constructii = 52.490,00 lei – cap.5.3 – Cheltuieli diverse si neprevazute = 209.961,00 lei (10 % din cap.4.1. Constructii si instalatii, conform prevederilor HG. Nr. 28/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare . Ponderea (% pentru cheltuieli diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute , asa cum respectivul procent a fost prevazut in documentatia tehnico-economica aprobata (la faza de studiu de fezabilitate este de 10 % din cap.4.1. Constructii si instalatii . Obligatia de plata a beneficiarului este pentru lucrarile executate si receptionate, astfel, din cheltuielile diverse si neprevazute pot fi acoperite in cadrul contractului de lucrari doar acele cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Cheltuielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecate ofertant, ca procent de 10 % din valoarea cap.4.1. Constructii si instalatii si se vor include in oferta financiara finala.Ofertantii vor evidentia separat in Formularul F1- centralizatorul financiar pe obiect, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.II.1.6 CPV : 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : NuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 2,362,063 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Garantia de participare este de : 43.000 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi constituita, la alegere, prin virament bancar sau printr- un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie constituita in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, suma va fi virata in contul RO54TREZ24A840301710101X deschis la Trezoreria Municipiului Falticeni, Cod fiscal 6526587. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin una din urmatoarele forme: – Scrisoare de Garantie de Buna Executie – Formular nr. 19 – Polita de asigurare sau – retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest ultim caz, operatorul economic are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,50% din pretul contractului. La prezentarea ofertei, operatorul economic va opta pentru una din variantele de mai sus. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : NuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : -IV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 20.02.2015 08:30IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 20.02.2015 11:00IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 04.02.2015 19:11

infoconstruct